มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำทุนทางสติปัญญาด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษาแบบองค์รวม อันเป็นทุนสั่งสมจากประสบการณ์ตรงในการดำเนินกิจการของโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักพิมพ์สานอักษร ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาภายใต้สังกัดมูลนิธิ ผนวกกับต้นทุนจากการอบรม
บ่มเพาะที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ และปูชนียบุคคลต้นทางที่ให้แก่บุคลากร รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน ที่ได้ประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม กระทำกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอดมา ตามพื้นฐานความชำนาญขององค์กรภายใต้มูลนิธิ ออกเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้เป็นสาธารณกุศล
ในวงกว้าง

คณะกรรมการมูลนิธิ

แผนการปรับบทบาทมูลนิธิ

ข่าวสาร / กิจกรรม

สนับสนุนมูลนิธิ

ติดต่อเรา

โครงการของมูลนิธิ

กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย

ลำดับที่ ๑ กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านกายภาพและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของวัด องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาพิเศษ (จังหวัดระยอง จังหวัดศรีสะเกษ) และโรงเรียนในพื้นที่สูง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ๒ กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น

กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ

ลำดับที่ ๓ กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน

 

 

พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ ที่รวบรวมองค์ความรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ทั้งในรูปแบบบทความ วิดีโอ บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจการศึกษาแบบองค์รวมได้ศึกษาและนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้