November 12, 2019 Author 0 Comments

การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ นี้
หากเป็นไปเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วสอบผ่านนั้นไม่เพียงพอแล้ว

เพราะสังคมตอนนี้ไม่ใช่ภาวะปกติ
สังคมกำลังอยู่ในภาวะสงคราม
ทั่วโลกกำลังแย่งชิงน้ำมัน แย่งชิงอาหาร
แย่งชิงทรัพยากร

เป็นภาวะคุกคามโดยไม่ได้ใช้อาวุธ
แต่ใช้เศรษฐกิจและการสื่อสารนำ
 

สังคมไทยไม่ได้เตรียมเด็กและเยาวชน
หรือคนไทยทั้งหลายให้พร้อมที่จะเผชิญ
กับภาวะนี้

เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นภาวะความรุนแรงที่คืบคลานเข้ามาถึงบ้าน
เมื่อไม่รู้ เราจึงตกอยู่ในการเบียดเบียนตนเอง  แล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่น

ตัวอย่างจากโครงงานที่นักเรียนของเราทำ
เรื่องอ่าวอุดมก็ดี เรื่องบางปะกงก็ดี
แม้แต่ปลากะพงยังไม่มีที่จะวางไข่
เพราะคนเบียดเบียนกันเองแล้วก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติต่อ เป็นทอดๆ ไป

สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจแบบนี้จะพาเราไปสู่
ความเจริญจริงหรือ ?

ถ้าต่อไปชาวนา ชาวสวน ชาวประมงล้มละลาย
เราก็ปลูกข้าวกินเองไม่เป็น
เราสร้างอาหารเองไม่ได้ สังคมไทยจะดำเนินไปสู่ความทุกข์ยากอย่างแน่นอน

ดังนั้นโจทย์ของเราจึงไม่ใช่แค่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้

แต่ต้องให้เขาใช้ความรู้เป็น

ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
คิดเชื่อมโยงว่าอะไร เป็นอะไร ต้นตอคืออะไร ผลกระทบคืออะไร

แล้วเขาจะมีบทบาทอะไรได้บ้าง
และเขาจะเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้อย่างไร
เขาจะใช้ความรู้เหล่านี้ได้อย่างไร

ในวารสาร บันทึกรุ่งอรุณ ฉบับแรกนี้
เป็นการพยายามถอดบทเรียนการจัด
การเรียนรู้เพื่อสะท้อนให้เห็นเส้นทาง
การพัฒนานักเรียนของรุ่งอรุณในแต่ละโรงเรียน

ตั้งแต่โรงเรียนเล็กที่มีพ่อแม่
และผู้ปกครองเข้ามาเป็นหุ้นส่วน
ในการพัฒนานักเรียนอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนประถมที่จัดการเรียนรู้
อย่างบูรณาการสู่ชีวิต

และโรงเรียนมัธยมที่นำโจทย์ปัญหาจริงในสังคมมาเป็นโจทย์การเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ใช้ปัญญาคิดแก้ไขปัญหา
ของสังคม
ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบและพัฒนาสังคม

ขณะที่ครูจะไม่เน้นบทบาทของการเป็นผู้สอน
แต่ไปเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้
หรือผู้ชี้แนะการเรียนรู้ (Facilitator) ที่จะร่วมเรียนรู้และทำงานไปกับนักเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารฉบับนี้
จะช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการจัดการศึกษาใหม่ให้กับสังคมไทย ไปสู่บทบาทของการศึกษาที่แท้ คือ การสร้างอุดมการณ์ทางสังคม

บทบาทของครูต้องเปลี่ยนไป ครูไม่ใช่นักสอน แต่ครูคือนักสร้าง (อุดมการณ์ทางสังคม)

เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทิศทางการพัฒนาสังคมไทยได้ในทันที

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

WELCOME, RA Journal วารสารบันทึกรุ่งอรุณ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
2557

อ่านเอกสาร RA Journal ฉบับเต็มได้ที่ https://www.roong-aroon.ac.th/?p=2531

ชอบบทความนี้ แชร์เลย

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.