โครงการของมูลนิธิ

กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

ลำดับที่ ๒  กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น