มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำทุนทางสติปัญญาด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษาแบบองค์รวม อันเป็นทุนสั่งสมจากประสบการณ์ตรงในการดำเนินกิจการของโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักพิมพ์สานอักษร ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาภายใต้สังกัดมูลนิธิ ผนวกกับต้นทุนจากการอบรมบ่มเพาะที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ และปูชนียบุคคลต้นทางที่ให้แก่บุคลากร  รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน ที่ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม กระทำกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองตลอดมา ตามพื้นฐานความชำนาญขององค์กรภายใต้มูลนิธิ  ออกเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้เป็นสาธารณกุศลในวงกว้าง

 

รายนามคณะกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

แผนการปรับบทบาทของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ