December 17, 2019 admin 0 Comments

เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ให้ทันต่อยุคสมัย โดยไม่บิดเบือนจากแก่นพระศาสนาและเด็กสามารถรับประโยชน์จากธรรมนำมาใช้ในชีวิตตนได้จริง คณะตัวแทนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์และญาติโยมในกลุ่มพระไตรปิฎกศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมกับคณะโยมอุปัฏฐากวัดจากแดง (สมุทรปราการ) ไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งในหมู่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งฆราวาสทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก เช่น ในประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร…

December 13, 2019 admin 0 Comments

ในอีก 10 ปี 20 ปี ข้างหน้ายังไม่มีใครจินตนาการได้ว่า โลกจะเป็นอย่างไร? ความท้าทายของครูในวันนี้ คือครูจะเตรียมเด็กให้พร้อมเผชิญโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีนี้ได้อย่างไร รศ.ประภาภัทร นิยม นักการศึกษาคนสำคัญของไทย ผู้เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เน้นย้ำอยู่เสมอว่า เด็กทุกคนเรียนรู้ได้ ด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลาย เช่น เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการเห็นตัวอย่าง เรียนรู้จากการลงมือทำ เรียนรู้จากการฟังและการเชื่อมโยงเหตุและผล หรือแม้แต่การเรียนรู้ที่มาจากการดู การฟัง การอ่าน จากความรู้ของผู้อื่นที่ได้บันทึกไว้…

December 2, 2019 admin 0 Comments

“ถึงแม้ว่าเราจะเรียนสิ่งหนึ่งอยู่ แต่เราต้องหาคุณค่าจากสิ่งที่เราเรียนอยู่ด้วยเสมอ ตอนนั้นพายไม่เข้าใจเลย ทำไมฉันเรียนสังคมถึงท่องจำอย่างเดียวไม่ได้ เพราะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องท่องจำไปสอบ ทำไมจะต้องเรียนรู้เพื่อหาปัญหา ไปลงภาคสนาม ไปช่วยเหลือชุมชน ไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เด็ก ม.ปลายคนอื่นเขาไม่ต้องทำกันแล้ว” พาย-พิริน วรรณวลี ศิษย์เก่ารุ่งอรุณรุ่นที่ 10 (RA10) บอกเล่าถึงความขัดแย้งในใจสมัยเรียนอยู่รุ่งอรุณ ที่ครูจะพานักเรียนมองหาคุณค่าของเรื่องที่เรียนหรือสิ่งที่ทำอยู่เสมอ แต่กระบวนการเรียนรู้แบบรุ่งอรุณที่ครูพาเธอและเพื่อนๆ ออกภาคสนามไปเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ศึกษาภูมิปัญญาและคุณค่าของชุมชน ทำความเข้าใจปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขปัญหา เช่น ทำละครสร้างความเข้าใจเรื่องอันตรายจากสารเคมีในชุมชนที่เกษตรกรส่วนหนึ่งยังใช้สารเคมีการทำการเกษตร…

November 28, 2019 admin 2 Comments

วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) ครูต้อย-สุวรรณา ชีวพฤกษ์ ผู้รับใบอนุญาตและที่ปรึกษาระดับอนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าสังเกตชั้นเรียนอนุบาลตามปกติ แต่สิ่งที่ต่างออกไปจากทุกๆ วัน คือสิ่งที่ครูต้อยได้เรียนรู้จากการเล่นของเด็กๆ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดสรรช่วงเวลาให้เด็กๆ อนุบาล “เล่นอิสระ” เป็นประจำทุกวัน เพราะเชื่อว่าทุกการเล่นมีการเรียนรู้ซ่อนอยู่ ดังนั้นในแต่ละวันครูจะพานักเรียนลงเล่นในสนามธรรมชาติอยู่เสมอ วันนี้ก็เช่นกัน เด็กๆ ลงเล่นในธรรมชาติเหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้ครูต้อยสังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่น่าสนใจ นั่นคือ เด็กแต่ละคนเมื่อถึงสนามธรรมชาติ ก็เกิด…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินแผนการปรับบทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิ  เพื่อให้มูลนิธิสามารถขยายบทบาทออกสู่สาธารณะมากขึ้นในการทำภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยมีเป้าหมายให้มูลนิธิมีสถานภาพขององค์กรสาธารณกุศลที่ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  อีกทั้งจะได้จัดทำโครงการให้ตอบสนองต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรม ทันกับสภาพการณ์ของภาระงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น  โดยกำหนดกองทุนรองรับการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ ให้มีผู้รับผิดชอบกองทุนทำหน้าที่บริหารโครงการตามพันธกิจของ แต่ละกองทุนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ลำดับที่  ๑  กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านกายภาพและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๒  กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๓  กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง  ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา