November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๒  กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๓  กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง  ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา