June 18, 2020 Author 0 Comments

“ถ้ารุ่งอรุณมี Fix Mindset ก็จะบอกว่า ฉันทำดีอยู่แล้ว แต่นี่มี Growth Mindset หมายความว่าหาทางที่จะพัฒนาต่อเนื่อง” ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ สะท้อนถึงแนวทาง “รุ่งอรุณ ชีวิตวิถีใหม่” ในการประชุมสามัญมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ประจำปี 2563 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรุ่งอรุณ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563…

December 17, 2019 admin 0 Comments

เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ให้ทันต่อยุคสมัย โดยไม่บิดเบือนจากแก่นพระศาสนาและเด็กสามารถรับประโยชน์จากธรรมนำมาใช้ในชีวิตตนได้จริง คณะตัวแทนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์และญาติโยมในกลุ่มพระไตรปิฎกศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมกับคณะโยมอุปัฏฐากวัดจากแดง (สมุทรปราการ) ไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งในหมู่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งฆราวาสทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก เช่น ในประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร…