September 13, 2021 admin 0 Comments

กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการผลิตสื่อธรรมะภาษาอังกฤษ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกับเครือข่ายพระธัมมเจดีย์ โดย พระ ดร. บูชา ธัมมปูชโก วัดป่าแก้ว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ การทำเว็บไซต์ https://knowenglish.net/ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์…

May 17, 2021 admin 0 Comments

:: บทสนทนาระหว่าง รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และครูรุ่งอรุณ ในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนรุ่งอรุณ” วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครูกรรไกร: เราจะทำอย่างไรให้ดึงศักยภาพของเด็กออกมา ให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้ได้ เรามักเข้าข้างตัวเองว่าเราพาเขาสู่เป้าหมาย แต่ไม่รู้ว่าที่เราทำไปมันพอแล้วหรือยังสำหรับเด็ก รศ.ประภาภัทร: การเป็นครูต้องคิดง่ายๆ ว่า นักเรียนเขาจะเป็นอย่างไร เขาก็เป็นเหมือนครูนั่นล่ะ ครูกรรเป็นอย่างไร…

May 17, 2021 admin 0 Comments

:: บทสนทนาระหว่าง รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ และครูรุ่งอรุณ ในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนรุ่งอรุณ” วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รศ.ประภาภัทร: อาจารย์มาอยู่ใช้ชีวิตที่พะเยา ชีวิตเราธรรมดามาก คนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเข้าใจ ธรรมดามาก สะดวกสบายมาก เราใช้เสื้อผ้าแค่ ๓ ชุด จริงๆ ชุดเดียว…