September 13, 2021 admin 0 Comments

กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการผลิตสื่อธรรมะภาษาอังกฤษ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกับเครือข่ายพระธัมมเจดีย์ โดย พระ ดร. บูชา ธัมมปูชโก วัดป่าแก้ว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ การทำเว็บไซต์ https://knowenglish.net/ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์…

October 22, 2020 admin 0 Comments

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ตนและโลกผ่านการเล่น เล่นในห้องเรียน เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เล่นอิสระในธรรมชาติ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับธรรมชาติรอบตัว เล่น ทดลอง ลงมือทำ ให้เกิดประสบการณ์ตรง และพัฒนาการทางภาษา และเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องราวนั้นๆ ของเด็กแต่ละคน ทุกกิจกรรม ทุกการเล่นของเด็กล้วนสัมพันธ์กับพื้นที่ แต่ละพื้นที่ครูมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไร แล้วพื้นที่แบบไหนที่เอื้อให้การ “เล่น ทดลอง ลงมือทำ” ของเด็กไปสู่การเรียนรู้ได้มากที่สุด เป็นโจทย์ที่ครูปฐมวัยจะต้องช่วยกันวิเคราะห์และออกแบบ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์การเรียนรู้ (Learning Vision) เพื่อให้ทุกพื้นที่รอบตัวเด็กเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้…

October 22, 2020 admin 0 Comments

เรื่องราวการเรียนรู้ในหน่วยบูรณาการสู่ชีวิต เรื่อง “ชีวิตสัตว์ในฤดูร้อน” ของเด็กๆ อนุบาล โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ของครูปฐมวัย ที่เชื่อมั่นและวางใจในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process Design) ให้เด็กได้ลงมือทำ มีประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเขา จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในทุกมิติ ทั้งความรู้ (Head) ทักษะ (Hand) และจิตสำนึกที่ดี…

October 22, 2020 admin 0 Comments

วันหนึ่งในฤดูร้อน เด็กๆ อนุบาลห้องสายลมวางแผนกันว่าจะออกไปสำรวจชีวิตสัตว์ในฤดูร้อนรอบๆ บริเวณโรงเรียน แต่ระหว่างทางเด็กคนหนึ่งทำแว่นขยาย (อุปกรณ์สำคัญที่เด็กๆ ตั้งใจเอาไปส่องมด) ตกลงไปในบึงน้ำ! ทันทีที่รู้ว่าแว่นขยายตกน้ำ ความสนใจของเด็กๆ ทั้งกลุ่มก็พุ่งไปที่แว่นขยายในบึงโดยพร้อมเพรียง ทำอย่างไรจึงจะเอาแว่นขยายขึ้นมาได้ แต่ละคนต่างช่วยกันเสนอวิธีการ ณ เวลานั้นไม่มีใครพูดถึงนก มด และสัตว์ที่คิดจะไปดูอีกต่อไป ครูควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ ชวนเด็กหาวิธีเก็บแว่นขยาย หรือพาเด็กๆ ไปดูสัตว์กันต่อตามแผนที่วางไว้? เรื่องราวการเรียนรู้ของเด็กๆ อนุบาลห้องสายลม โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของครูที่อ่านเด็กออก…

December 17, 2019 admin 0 Comments

เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ให้ทันต่อยุคสมัย โดยไม่บิดเบือนจากแก่นพระศาสนาและเด็กสามารถรับประโยชน์จากธรรมนำมาใช้ในชีวิตตนได้จริง คณะตัวแทนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์และญาติโยมในกลุ่มพระไตรปิฎกศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมกับคณะโยมอุปัฏฐากวัดจากแดง (สมุทรปราการ) ไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งในหมู่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งฆราวาสทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก เช่น ในประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินแผนการปรับบทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิ  เพื่อให้มูลนิธิสามารถขยายบทบาทออกสู่สาธารณะมากขึ้นในการทำภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยมีเป้าหมายให้มูลนิธิมีสถานภาพขององค์กรสาธารณกุศลที่ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  อีกทั้งจะได้จัดทำโครงการให้ตอบสนองต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรม ทันกับสภาพการณ์ของภาระงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น  โดยกำหนดกองทุนรองรับการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ ให้มีผู้รับผิดชอบกองทุนทำหน้าที่บริหารโครงการตามพันธกิจของ แต่ละกองทุนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ลำดับที่  ๑  กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านกายภาพและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๒  กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๓  กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง  ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา