December 17, 2019 admin 0 Comments

เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ให้ทันต่อยุคสมัย โดยไม่บิดเบือนจากแก่นพระศาสนาและเด็กสามารถรับประโยชน์จากธรรมนำมาใช้ในชีวิตตนได้จริง คณะตัวแทนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์และญาติโยมในกลุ่มพระไตรปิฎกศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมกับคณะโยมอุปัฏฐากวัดจากแดง (สมุทรปราการ) ไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งในหมู่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งฆราวาสทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก เช่น ในประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ดำเนินแผนการปรับบทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธิ  เพื่อให้มูลนิธิสามารถขยายบทบาทออกสู่สาธารณะมากขึ้นในการทำภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยมีเป้าหมายให้มูลนิธิมีสถานภาพขององค์กรสาธารณกุศลที่ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  อีกทั้งจะได้จัดทำโครงการให้ตอบสนองต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรม ทันกับสภาพการณ์ของภาระงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น  โดยกำหนดกองทุนรองรับการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ ให้มีผู้รับผิดชอบกองทุนทำหน้าที่บริหารโครงการตามพันธกิจของ แต่ละกองทุนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ลำดับที่  ๑  กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย สนับสนุนการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านกายภาพและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู…

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๒  กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามแนวทางพุทธธรรม เช่น การศึกษาวิถีพุทธ การศึกษาพระปริยัติธรรม การศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรธรรมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มวัดในโครงการวัดบันดาลใจ วัดทั่วไป และพระสอนศีลธรรม เป็นต้น กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ

November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๓  กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง  ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน กองทุนเพื่อการศึกษาปฐมวัย กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา