September 13, 2021 admin 0 Comments

กองทุนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการผลิตสื่อธรรมะภาษาอังกฤษ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกับเครือข่ายพระธัมมเจดีย์ โดย พระ ดร. บูชา ธัมมปูชโก วัดป่าแก้ว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ การทำเว็บไซต์ https://knowenglish.net/ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์…

December 17, 2019 admin 0 Comments

เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ให้ทันต่อยุคสมัย โดยไม่บิดเบือนจากแก่นพระศาสนาและเด็กสามารถรับประโยชน์จากธรรมนำมาใช้ในชีวิตตนได้จริง คณะตัวแทนของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณจึงได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์และญาติโยมในกลุ่มพระไตรปิฎกศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนร่วมกับคณะโยมอุปัฏฐากวัดจากแดง (สมุทรปราการ) ไปศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังคงมีการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งในหมู่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งฆราวาสทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก เช่น ในประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระมหาประนอม  ธัมมาลังกาโร…