รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่ปรึกษาสูงสุดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. พระไพศาล  วิสาโล
๓. พระสันติพงศ์  เขมปญฺโญ
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ  วะสี
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
๖. นายโสภณ  สุภาพงษ์
๗. นายบันเทิง  ตันติวิท
๘. นายธีรพล  นิยม
๙. นายธงชัย  ณ นคร
๑๐. นางธาราทิพย์  นิยมค้า
๑๑. นาวาอากาศเอก นพ.ทรงยศ  กิจสุขจิต
๑๒. ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี  บุญซื่อ

คณะกรรมการบริหาร  มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล

รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๒. นายอนุ  ศรีรัตนบัลล์

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน  อมรวิวัฒน์
๔. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
๕. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม
๖. นายสุธีพรรณ  สิทธิโชติ
๗. นางสาวมยุรี  พฤทธิประเสริฐ

คณะกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
๘. นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์
๙. นางสุนิสา  ชื่นเจริญสุข

แผนการปรับบทบาทของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ