November 26, 2018 admin 0 Comments

ลำดับที่ ๓  กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทั้งระบบ
สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู้ การผลิตคู่มือ สื่อ ตำรา และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดระบบการศึกษาบูรณาการสาระการเรียนถึงระดับคุณค่า และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มโรงเรียนบันดาลใจ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ (ระยอง  ศรีสะเกษ) โรงเรียนในพื้นที่สูง (แม่ฮ่องสอน) โดยมีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานLeave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.